privacyverklaring

Kogelwerpvereniging Noord Berghuizen

kv Noord Berghuizen, gevestigd aan Vondellaan 16
7576 AC OLDENZAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vondellaan 16
7576 AC OLDENZAAL
Tel.:          +31 331 66669
website:   http:\www.kvnoordberghuizen.nl
E-mail:     info.kvnoordberghuizen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kogelwerpvereniging Noord Berghuizen verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Wel worden er nieuwsberichten en foto’s gepubliceerd waar leden en niet leden (herkenbaar) op kunnen staan en met naam worden genoemd. Een deel van de informatie hier op de website wordt tevens gepubliceerd op https://www.facebook.com/kvnoordberghuizen/

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.kvnoordberghuizen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kogelwerpvereniging Noord Berghuizen verwerkt haar gegevens voor de volgende doelen:

– Leden op de hoogte te houden van resultaten, evenementen en andere, aan de     sport gerelateerde informatie.– Niet leden te informeren over de club en de sport.
Geautomatiseerde besluitvorming

kv Noord Berghuizen neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kv Noord Berghuizen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
kv Noord Berghuizen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
kv Noord Berghuizen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

kv Noord Berghuizen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kv Noord Berghuizen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info.kvnoordberghuizen@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .
kv Noord Berghuizen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

kv Noord Berghuizen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info.kvnoordberghuizen@gmail.com